Προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων

2018-03-15 12:06

Γράφουν:

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής – Φοροτέχνης

Χρήστος Γ. Κρίγκας
Λογιστής-Φοροτεχνικός Σύμβουλος
Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1  του άρθρου 2 του Π.Δ. 178/2002  ως μεταβίβαση θεωρείται η μεταβίβαση μιας οικονομικής οντότητας που διατηρεί  την ταυτότητα της, η οποία νοείται ως σύνολο οργανωμένων πόρων με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας είτε κυρίας είτε δευτερεύουσας.

 

Διατήρηση της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης οικονομικής μονάδας και υπό το νέο φορέα της σημαίνει ότι διατηρούνται αμετάβλητες οι θέσεις εργασίας του προσωπικού της και συνεπώς δικαιολογείται ο νέος φορέας της να αναλάβει τις εργασιακές σχέσεις που συνδέονται με αυτές .(ΑΠ 647/2003 - ΑΠ 1850/2006)

Η διατήρηση της ταυτότητας της μονάδας καθορίζεται κυρίως από τη συνολική εκτίμηση των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης όπως :
α) Η μεταβίβαση ή μη υλικών στοιχείων (κτίρια, μηχανήματα κ.λπ.),
β) η μεταβίβαση ή μη άυλων αγαθών και η αξία τους (σήμα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσματα κ.α.),
γ) η πρόσληψη ή μη σημαντικού μέρους του εργατικού δυναμικού από το νέο επιχειρηματία,
δ) η μεταβίβαση ή μη της πελατείας,
ε) ο βαθμός ομοιότητας των δραστηριοτήτων που ασκούνται πριν και μετά τη μεταβίβαση και στ) η διάρκεια της  τυχόν διακοπής των δραστηριοτήτων αυτών.(Αριθ. Πρωτ. 
58455/15.3.2017- ΑΠ 647/2003)

Επομένως για να υπάρχει μεταβίβαση επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως ή τμήματος αυτών θα πρέπει να μεταβιβάζονται τόσα επί μέρους στοιχεία της επιχειρήσεως και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία να διατηρούν την οργανική τους ενότητα και υπό τον νέο φορέα (εργοδότη) ικανά να πραγματοποιήσουν τον επιδιωκόμενο κερδοσκοπικό , οικονομικό ή τεχνικό σκοπό. (ΑΠ 647/2003)

Σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης  σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του 
Π.Δ. 178/2002, «Δια της μεταβιβάσεως και από την ημερομηνία αυτής, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας  μεταβιβάζονται στο διάδοχο», ο διάδοχος εργοδότης υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενεργές συμβάσεις του παλαιού (μεταβιβάζοντος) έναντι των εργαζομένων της επιχείρησης, δεδομένου ότι οι ανωτέρω υποχρεώσεις θεωρούνται ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρήσεως και βαρύνουν και τον νέο εργοδότη.

Από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 , «ο μεταβιβάζων και μετά τη μεταβίβαση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον διάδοχο για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος», προκύπτει ότι ο νέος εργοδότης ευθύνεται παράλληλα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον παλαιό εργοδότη για τις αξιώσεις των εργαζομένων κατά του τελευταίου, που είχαν γεννηθεί πριν από τη μεταβίβαση.
Για τις υποχρεώσεις που  γεννήθηκαν μετά τη μεταβίβαση ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον ο νέος εργοδότης . Επισημαίνεται πως η διάταξη καλύπτει μόνο τις αξιώσεις των εργαζομένων κατά του παλαιού εργοδότη, οι οποίες απορρέουν από τις σχέσεις εργασίας . ( Αριθ, πρωτ. 
58455/15.3.2017)

Στο άρθρο 8 του 
Π.Δ. 178/2002 «Πληροφόρηση και διαβούλευση»  αναφέρει τα εξής:
1. Ο μεταβιβάζων και ο διάδοχος υποχρεούνται να πληροφορούν τους εκπροσώπους των εργαζομένων τους, που θίγονται από μία μεταβίβαση, για τα ακόλουθα σημεία:
α) την ημερομηνία ή την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης,
β) τους λόγους της μεταβίβασης,
γ) τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζόμενους από τη μεταβίβαση,
δ) τα προβλεπόμενα μέτρα όσον αφορά τους εργαζόμενους.
Ο μεταβιβάζων υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του, εγκαίρως, πριν από την πραγματοποίηση της μεταβίβασης.
Ο διάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του, εγκαίρως, και οπωσδήποτε πριν οι εργαζόμενοί του θιγούν άμεσα από τη μεταβίβαση, ως προς τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας τους.
Tόσο ο μεταβιβάζων όσο και ο διάδοχος εργοδότης έχουν την υποχρέωση να πληροφορούν τους εκπροσώπους των εργαζομένων τους, που θίγονται από την μεταβίβαση, για ορισμένα βασικά σημεία που αφορούν τους επιμέρους όρους και συνθήκες αυτής,
 σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων υποχρεούται να ενημερώσουν εγγράφως, εγκαίρως, συγχρόνως και εκ των προτέρων όλου τους εργαζόμενους.


Κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού περί μη εφαρμογής των προστατευτικών διατάξεων του Π.Δ. 178/2002 είναι απολύτως άκυρη, δεν μπορεί ακόμα και αν από κοινού συμφωνήσουν ότι κατά την μεταβίβαση της επιχείρησης δεν θα περιέλθουν στον διάδοχο οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συμβάσεις του παλαιού εργοδότη, δηλαδή οι εργαζόμενοι να στερηθούν της προστασίας των δικαιωμάτων τους. (Αριθ. πρωτ. 58455/15.3.2017)

Τέλος αναφέρουμε ότι, οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ 178/2002 εφαρμόζονται ακόμα και στις περιπτώσεις που ο παλαιός εργοδότης παύει για σύντομο χρονικό διάστημα την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα του, αλλά από το σύνολο των ενεργειών του προκύπτει σαφώς ότι πρόθεση  του είναι να εξακολουθήσει τον επιχειρηματικό του στόχο, δηλαδή προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης από τον παλιό εργοδότη και επαναλειτουργία της κατόπιν σύντομου χρονικού διαστήματος από το διάδοχο (Αριθ. πρωτ. 
58455/15.3.2017). 

 

Αναδημοσίευση από το Taxheaven