Πώς θα δηλωθούν τα εισοδήματα του 2015

2016-03-24 13:42

Το άρθρο επιμελήθηκε το ΔΣ της ΕΛΦΕΕ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Το ΔΣ της ΕΛΦΕΕ Ν. ΗΛΕΙΑΣ  ετοίμασε ένα χρήσιμο γενικό οδηγό για την ενημέρωση των φορολογουμένων σε ότι αφορά τις  φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος ,όταν η αντίστοιχη εφαρμογή ανοίξει στο σύστημα taxisnet.gr και προκειμένου οι φορολογούμενοι να έχουν μια γενική ιδέα πως  θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που θα δηλώσουν .
Η πολυπλοκότητα του φορολογικού μας συστήματος, δεν μας επιτρέπει να είμαστε περισσότερο σαφής και συγκεκριμένοι σε γενικές αρχές, ώστε να βοηθηθεί ο απλός φορολογούμενος, αφού ο βασικός φορολογικός νόμος συνοδεύεται από πολλούς άλλους συμπληρωματικούς και εκατοντάδες διευκρινίστηκες οδηγίες που περισσότερο περιπλέκουν παρά διευκρινίζουν τις όποιες απορίες του.
Επειδή η σύνταξη της φορολογικής δήλωσης αφορά την προσωπική οικονομική κατάσταση του κάθε φορολογούμενου, γίνεται κατανοητό ότι η συμπλήρωση της πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και να περιλαμβάνει όλες τις πηγές εισοδήματος, έτσι όπως ακριβώς αναλύονται στις επιμέρους φορολογικές διατάξεις και απαιτείται να συμπληρώνονται με ακρίβεια όλα τα συνοδευτικά  έντυπα . 
1.    ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ
Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), 
-    έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, μέχρι 31/12/2015,  και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι.
-    Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.
-    Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης για το πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν απαλλάσσεται ή όχι.
-    Στη δήλωση συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο. Σε κάθε περίπτωση παρακράτησης φόρου ακόμη και στην περίπτωση αυτοτελούς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενων εισοδημάτων, συμπληρώνεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.
-    Διευκρινίζεται ότι, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν προβλέπεται, πλέον, εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Κώδικα, εφόσον αποκτούν εισόδημα, κατά συνέπεια τα πρόσωπα αυτά εφόσον αποκτούν εισοδήματα υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης .

2.    ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ TO ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1.    Οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, στα οποία ο φόρος υπολογίζεται χωριστά.
2.    Οι σύζυγοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση χωριστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
-     Όταν δε μένουν μαζί, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, λόγω  
                 διακοπής της έγγαμης συμβίωσης.
-    Όταν ο ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης.
-    Όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
     3.   Επίσης, υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης έχουν:
               - 0 πατέρας για τα εισοδήματα των ανήλικων παιδιών που  
                  υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση. Αν δεν υπάρχει 
                  πατέρας ή έχει χάσει τη γονική μέριμνα, την υποχρέωση για 
                   υποβολή δήλωσης την έχει η μητέρα.
                - 0 κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος 
                  τώχευσης ή ο μεσεγγυούχος για περιπτώσεις σχολάζουσας 
                   κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, αντίστοιχα.
-    0 επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
-    Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

3. ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ
1.    Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, των υπόχρεων του άρθρου 67 του ν.4172/2013 υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
2.    Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, η οποία εξουσιοδότηση θα αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 (όπως έχουν ενημερωθεί από τα ηλεκτρονικά αρχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε., εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) και το Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς το λογιστή, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ (παρ. 1 άρθρο 11 ν.2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄ όπως ισχύει) .
3.    Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.
4.    Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και οδηγούνται για έλεγχο  στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5.    Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από την Δ.ΗΛΕ.Δ. ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθεί αυτή σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
6.    Στις περιπτώσεις 3 και 4 η δήλωση υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα στον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) προσωπικώς από τον φορολογούμενο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο για αυτό.
7.    Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις των φυσικών προσώπων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων.
Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον οι αρχικές τους δηλώσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
Αντιθέτως οι συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις παρελθόντων ετών, υποβάλλονται χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

4. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ
Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., της Φορολογικής Διοίκησης, διεύθυνση κατοικίας ή κύριας διαμονής του φορολογουμένου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ασκεί ατομικά, επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα θα υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. διεύθυνση της έδρας της κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλματός του κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Όσοι φορολογούμενοι συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ, κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λπ. τη δήλωσή τους θα την υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία τους και όχι στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, κοινωνίας, κοινοπραξίας κ.λπ.
α. Ειδικά για τους φορολογούμενους που κατοικούν στο εξωτερικό και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα, καθώς και αυτοί που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες της ημεδαπής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εάν ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του νομού Αττικής.
Σε περίπτωση που ο φορολογικός εκπρόσωπος υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ. εκτός της περιοχής του νομού Αττικής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του νομού.
Σε περίπτωση που ο φορολογικός εκπρόσωπος υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ. των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται.
Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ.Ο.Υ. η δήλωση υποβάλλεται στην Α' Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας αυτού του νομού, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, όπου η δήλωση υποβάλλεται στη Δ’ Θεσσαλονίκης.
β. Για κατοίκους αλλοδαπής, που διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα όπου διαμένουν προσωρινά και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εάν με βάση τη διεύθυνση το φυσικό πρόσωπο κάτοικος αλλοδαπής υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού Αττικής. Σε περίπτωση που με βάση τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής, το φυσικό πρόσωπο υπάγεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. εκτός της περιοχής του Νομού Αττικής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του Νομού.
Σε περίπτωση που με βάση τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής, το φυσικό πρόσωπο υπάγεται σε Δ.Ο.Υ. των νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται.
Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ.Ο.Υ. η δήλωση υποβάλλεται στην Α' Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας αυτού του νομού, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, όπου η δήλωση υποβάλλεται στη Δ' Θεσσαλονίκης.
γ. Σε περίπτωση υποβολής των δηλώσεων από κληρονόμους θανόντος ή από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας κατοικούσε ο κληρονομούμενος ή βρισκόταν η έδρα της επιχειρηματικής - επαγγελματικής του εγκατάστασης πριν από τον θάνατό του.
δ. Σε περίπτωση συζύγων που υπάγονται σε διαφορετική Δ.Ο.Υ., η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ο σύζυγος.
0 φορολογούμενος ορίζει τον φορολογικό εκπρόσωπό του στην Ελλάδα με την συμπλήρωση των στοιχείων αυτού στην ένδειξη του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ του πίνακα 1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).
Με τον ορισμό του φορολογικού εκπροσώπου δε μεταθέτεται η υποχρέωση του αλλοδαπού για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στον εκπρόσωπο. (ΑΓΓΔΕ- ΠΟΛ 1283/2013 ΦΕΚ 3367Β31.12.2013)
Όσοι περιλαμβάνονται στην παραπάνω περίπτωση β, καθώς και οι προξενικοί υπάλληλοι του Κράτους που υπηρετούν στο εξωτερικό, μπορούν να επιδώσουν τη δήλωσή τους στην προξενική αρχή του τόπου που διαμένουν, η οποία οφείλει να τη διαβιβάσει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να ενημερώνουν το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή του τόπου άσκησης του επαγγέλματός τους εντός δέκα (10) ημερών για οποιαδήποτε μεταβολή στη Διεύθυνση κατοικίας ή επαγγέλματος, οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.


5.    ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΖΥΓΩΝ - ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΑΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
1. Τα ανήλικα τέκνα είναι εξαρτώμενα μέλη των γονέων τους εφ’ όσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν των 3.000,00 ευρώ και εφ’ όσον συνοικούν με αυτούς.. Στην περίπτωση αυτή το εισόδημά τους δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου άγαμου τέκνου προστίθεται στο όνομα του πατέρα του. Σε περίπτωση που αυτός έχει χάσει τη γονική μέριμνα, προστίθεται στο εισόδημα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομά του. Κατά τον ίδιο τρόπο δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα, το εισόδημα των ανήλικων άγαμων τέκνων που προέρχεται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από τους ανιόντες, στους οποίους είχαν μεταβιβασθεί από τους γονείς των ανήλικων τέκνων.
Κατ’ εξαίρεση, φορολογείται χωριστά το εισόδημα του ανήλικου άγαμου παιδιού ανεξαρτήτως ποσού εφ’ όσον προέρχεται
α) από την παροχή της προσωπικής του εργασίας
β) από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του
Στην περίπτωση που το ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση για μια ή και για τις δύο από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε στη δήλωσή του περιλαμβάνεται κάθε εισόδημα αυτού όπως π.χ. το εισόδημα που προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους.
Αντίθετα, τα ενήλικα τέκνα που τηρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β του άρθρου 11 του Ν.4172/2013 είναι εξαρτώμενα μέλη εφ’ όσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν των 3.000 ευρώ και συνοικούν με τους γονείς τους ενώ τα ενήλικα τέκνα που τηρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ του άρθρου 11 του Ν.4172/2013 εφ’ όσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν των 6.000 ευρώ και συνοικούν με τους γονείς τους. Σε κάθε όμως περίπτωση τα ενήλικα τέκνα που αποκτούν εισόδημα υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν.4172/2013.

6.    ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
Από την εκκαθάριση της δήλωσης μπορεί να προκύψει υποχρέωση καταβολής (χρεωστικό υπόλοιπο) ή δικαίωμα επιστροφής χρημάτων (πιστωτικό υπόλοιπο). Ο φόρος εισοδήματος θα καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής, όταν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, ως ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής δήλωσης, ορίζεται η τελευταία, ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, ενδέχεται με νομοθετική ρύθμιση να αλλάξει ο αριθμός των δόσεων και να γίνει έξι (6) η επτά (7).  
Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν χειρόγραφα.
Αν προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο αυτό θα επιστραφεί μέσω των τραπεζών.
 Τονίζεται ότι αν το επιστρεφόμενο ποσό προέρχεται από προκαταβολή προηγούμενου έτους που δεν εξοφλήθηκε ή δεν είναι γνωστός ο τρόπος εξόφλησής της, καθώς και αν υπάρχει οποιαδήποτε οφειλή στο Δημόσιο ή Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, η επιστροφή των χρημάτων θα καθυστερήσει, γιατί πρέπει να προηγηθούν ορισμένες ενδοϋπηρεσιακές ενέργειες και μετά να δοθεί η σχετική εντολή.

7.    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ME ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
1.    Όλα τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος πρέπει να είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα. Αν ο εκδότης αυτών των δικαιολογητικών είναι αλλοδαπός, γενικά, μαζί με καθένα από αυτά τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλεται και μετάφρασή του στα Ελληνικά.
Η μετάφραση αυτή μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε Αρχή, γενικά ή πρόσωπο που έχει το σχετικό δικαίωμα.
2.    Η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται με αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων ή αποδείξεων.
3.    Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση καθορίζονται είτε απευθείας από διάταξη του νόμου, είτε από υπουργικές αποφάσεις και διαταγές, καθώς και την απόφαση για τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014. Αν κάποιο δικαιολογητικό που απαιτείται έχει συνυποβληθεί με δήλωση προηγούμενου έτους, η οποία υποβλήθηκε στην ίδια φορολογική αρχή, μπορεί να γίνει σχετική ρητή αναφορά. Αν όμως αυτό το δικαιολογητικό έχει υποβληθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ. πρέπει να υποβληθεί νέο, έστω σε αντίγραφο του πρωτοτύπου.
4.    Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης δεν συνυποβάλλονται δικαιολογητικά, αλλά αυτά φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και παραδίδονται εφόσον ζητηθούν.

8.    ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1. ΜΙΣΘΩΤΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Το εισόδημα που αποκτούν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα φορολογηθεί σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο εισοδήματος                               Φορολογικός συντελεστής

Εως 25.000,00€                                                      22%
25.000,00- 42.000,00€                                            32%
42.001,00€ και άνω                                                 42%

Στα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας ,υπάρχει έκπτωση φόρου 2.100,00€ που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο 9.550,00€.

Παράδειγμα:
Σε μισθωτό η συνταξιούχο με ετήσιο εισόδημα 12.000,00€ αναλογεί φόρος (12.000,00 Χ 22% = ) 2.640,00€
Μείον έκπτωση 2.100,00€  
Φόρος που πρέπει να καταβληθεί (2.640,00-2.100,00=) 540,00€
 Εισφορά αλληλεγγύης δεν υπάρχει γιατί το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000,00€


3.    ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
                              
Όσοι αποκτούν εισόδημα από επιχειρήσεις θα φορολογηθούν με την παρακάτω κλίμακα:                                   
                                                               Φορολογικός συντελεστής
Καθαρά κέρδη εως 50.000,00€                                26%
Άνω των 50.000,00€                                                33%

Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκτός από τον φόρο που θα προσδιοριστεί για τα κέρδη τους ,σύμφωνα με τα ανωτέρω θα καταβάλλουν επιπλέον, 75% προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τον επόμενο χρόνο, εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος 650,00€.

Παράδειγμα :
Ατομική επιχείρηση  πραγματοποίησε μέσα στη χρήση 2015  ακαθάριστα έσοδα  150.000,00€
Από το ποσό αυτό αφαιρούνται, οι αγορές εμπορευμάτων, πρώτων υλών, οι ασφαλιστικές εισφορές και τα λοιπά έξοδα  που είναι   110.000,00€
Κατά συνέπεια τα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται στο ποσό των (150.000,00- 110.000,00 =) 40.000,00€
Ο οφειλόμενος φόρος είναι:        40.000.00 X 26% =  10.400.00
Πλέον προκαταβολή φόρου 10.400,00 Χ 75% =          7.800,00
Πλέον εισφορά αλληλεγγύης                                           800,00€
Πλέον τέλος επιτηδεύματος                                             650,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ                19.650,00€


4.     ΑΓΡΟΤΕΣ
                                                        Φορολογικός συντελεστής
Ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος                            13%
Οι αγρότες για τις επιδοτήσεις, ενισχύσεις, αποζημιώσεις κλπ μέχρι του ποσού των 12.000,00€ δεν φορολογούνται .

Παράδειγμα:
Έστω ότι ένας αγρότης κατά το έτος 2015 πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα από την πώληση προϊόντων που παρήγαγε που ανέρχονται στο ποσό των  40.000,00€
Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρέσει τις δαπάνες που πραγματοποίησε για  αγορά σπόρων ,λιπασμάτων ,φυτοφαρμάκων, εργατικών (με εργόσημο), τις εισφορές προς τον ΟΓΑ ,τα ενοίκια αγροτικών εκτάσεων και κάθε έξοδο που πραγματοποίησε για τις καλλιέργειες του  και έστω ότι αυτές ανέρχονται στο ποσό των 25.000,00€
Έστω ακόμη ότι ο συγκεκριμένος αγρότης έλαβε και επιδότηση 6.000,00€ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αποζημίωση 2.000,00€.
Ο συγκεκριμένος αγρότης θα προσδιορίσει τα καθαρά του κέρδη ως εξής :
40.000,00 – 25.000,00= 15.000,00 €
Ο φόρος που αναλογεί είναι  15.000,00 Χ 13% = 1.950,00€
Προκαταβολή φόρου  1.950,00 Χ 75% =               1.462,50,€
Μείον προκαταβολή προηγούμενου έτους                    0,00€
Εισφορά αλληλεγγύης                                               150.00€
Τέλος επιτηδεύματος δεν υπάρχει                                 0,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ            3.562,50€
Για την επιδότηση και την αποζημίωση ( 6.000,00+2.000,00 = 8.000,00€) δεν πληρώσει φόρο .

5.    ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ

Όσοι αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια  θα  φορολογηθούν  με την ακόλουθη κλίμακα:
                                                                 Φορολογικός συντελεστής
Ετήσιο εισόδημα εως 12.000,00€                           11%
Ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000,00€                   33%
Στο εισόδημα από ενοίκια αναγνωρίζεται  έκπτωση 5% .

Ανείσπρακτα ενοίκια

Για τα ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί,πλέον δεν υπάρχει η διαδικασία της εκχώρησης των μισθωμάτων στο δημόσιο.
Από το φορολογικό έτος 2015 και εξής τα μη εισπραχθέντα ενοίκια  δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για να μην συνυπολογιστούν τα μη εισπραχθέντα ενοίκια στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα , πριν την λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της δήλωσης, θα πρέπει να:
-    έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή
-    διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή
-    δικαστική απόφαση αποβολής ή
-    επιδίκασης μισθωμάτων ή
-    έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή
-    επιδίκασης μισθωμάτων
Επισημαίνεται  ότι πρέπει να έχει προσκομιστεί τα κατά περίπτωση ευκρινές αντίγραφο αυτών στη Δ.Ο.Υ.  όπου ελέγχονται και καταχωρούνται πριν από την υποβολή της δήλωσης. 
Αυτά τα εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν .

Παράδειγμα :
Έστω ότι ένας εισοδηματίας μίσθωσε και εισέπραξε κατά το έτος 2015 :
1.    Από διαμερίσματα το ποσό των 6.000,00€
2.    Από καταστήματα το ποσό των 10.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ                       16.000,00€  
Το ανωτέρω εισόδημα μειώνεται κατά 5% ,ήτοι 16.000,00Χ 5% = 800,00 και επί του υπολοίπου 15.200,00  αναλογεί  φόρος :
12.000,00 Χ 11% = 1.320,00€             
  3.200,00 Χ 33% = 1.056,00€                2.376,00€
Πλέον χαρτόσημο 10.000,00 Χ 3,6%=       360,00€
Εισφορά αλληλεγγύης                                                                           152,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ                                                                2.888,00€

6.    ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  ΑΕ,ΕΠΕ, ΙΚΕ ΚΛΠ

Τα φορολογητέα κέρδη των παραπάνω νομικών προσώπων θα φορολογηθούν με συντελεστή 29% και θα υπολογιστεί  προκαταβολή φόρου ανερχόμενη στο 100% του φόρου.
Επιπρόσθετα  αν διανείμουν μερίσματα θα υπάρξει επιπλέον φόρος 10% επί των διανεμομένων μερισμάτων .
Ακόμη θα επιβαρυνθούν με τέλος επιτηδεύματος 800,00 - 1.000,00€, καθώς και την ανάλογη έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης .

ΟΕ,ΕΕ, κλπ

Αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία θα φορολογηθούν όπως και τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα (ΑΕ ,ΕΠΕ, ΙΚΕ, κλπ).
Αν τηρούν απλογραφικά βιβλία θα φορολογηθούν με την κλίμακα των  Ελευθέρων επαγγελματιών (βλέπε ανωτέρω)


ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Επιπρόσθετα όλα τα εισοδήματα θα επιβαρυνθούν με έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης με την ακόλουθη κλίμακα:

  Κλιμάκιο εισοδήματος                               Φορολογικός συντελεστής 
12.000,00  - 20.000,00€                                              0,7%
20.001,00  - 30.000,00€                                              1,4%       
30.001,00  - 50.000,00€                                              2%
50.001,00  - 100.000,00€                                            4%
100.001,00 – 500.000,00€                                          6%
500.001,00 και άνω                                                     8%

7.    ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Όσοι φορολογούμενοι δεν δηλώνουν πραγματικά εισοδήματα η δηλώνουν αρνητικά  εισοδήματα (ζημιές), ή  το πραγματικό τους εισόδημα είναι μικρότερο από το εισόδημα που προσδιορίζεται  με βάσει τα τεκμήρια διαβίωσης, θα φορολογηθούν με βάσει τις τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης τους, όπως είναι οι κατοικίες διαμονής τους, τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα πλωτά και εναέρια μέσα μεταφοράς κλπ. και ο φόρος θα προσδιοριστεί ανάλογα με την κατηγορία του εισοδήματος (αν είναι μισθωτός η συνταξιούχος με την ανάλογη κλίμακα, αν είναι επαγγελματίας με την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών κοκ).

8.      ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Τα τεκμήρια διαβίωσης παραμένουν ως έχουν και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες αυτά των περιουσιακών στοιχείων και αυτά των δαπανών.
Τεκμήρια περιουσιακών στοιχείων
Τυχόν διαφορά αυτών με το πραγματικό εισόδημα βεβαιώνονται στην δήλωση του φορολογούμενου.  Όμως ανάλογα με την πηγή τους εισοδήματος έχουμε και διαφορετικούς συντελεστές φορολόγησης στην διαφορά που προκύπτει.
Η διαφορά των τεκμηρίων φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών όταν :
1. Έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία και συντάξεις
2. Το μεγαλύτερο ή ίσο μέρος των εισοδημάτων είναι από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή
3. Δεν έχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή
4. Είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ
5. Έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (π.χ. ενοίκια) ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ
6. Εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να αντιμετωπίζονται φορολογικά, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 2.100 ευρώ. Ουσιαστικά πρόκειται για παράταση του προϊσχύοντος καθεστώτος για μία ακόμη χρονιά (υπό ψήφιση).

Η διαφορά τεκμηρίων φορολογείται με τη κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας όταν:
1. Έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα
2. Το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Η διαφορά τεκμηρίων φορολογείται με την κλίμακα της αγροτικής δραστηριότητας  όταν:
1. Έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική δραστηριότητα ή
2. Το μεγαλύτερο ή ίσο μέρος προκύπτει από ατομική αγροτική δραστηριότητα.

Τεκμήρια Δαπανών

Στα πιο πάνω τεκμήρια προστίθενται τα τεκμήρια δαπανών, όπου συμπεριλαμβάνονται οι αγορές περιουσιακών στοιχείων που έγιναν μέσα στο 2015  όπως:
-    Ι.Χ  αυτοκίνητα
-    Σκάφη αναψυχής
-    Αντικείμενα μεγάλης αξίας( άνω των 10.000 ευρώ), 
-    οικιών,
-    οικοπέδων, καθώς και τυχόν προσθήκη αυτών
-    οι αποπληρωμές δανείων, 
-    η χορήγηση δανείων και δωρεών, 
-    η αγορά επιχειρήσεων και εταιρικών μεριδίων,
-    η αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου
-    η αγορά επενδυτικών προϊόντων, 
-    η δαπάνη για ιδιωτικά σχολεία.


Το άρθρο επιμελήθηκε το ΔΣ της ΕΛΦΕΕ Ν. ΗΛΕΙΑΣ             

 

Πηγή: www.eproini.gr/index.php/2014-07-24-16-13-29/item/53175-pos-tha-dilothoyn-ta-eisodimata-tou-2015