Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (από την επιστημονική ομάδα του taxheaven)

2016-03-11 10:03

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven
 
Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων.

Για την πληρέστερη μελέτη παραθέτουμε αρχικά τον πίνακα (για το έτος 2014) που δείχνει το ποσοστό εισπράξεων φόρων και εισφορών έναντι του Α.Ε.Π. των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης.

Ποσοστό (έναντι του Α.Ε.Π.) συνολικών εισπράξεων  από φόρους και κοινωνικές εισφορές (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών) μετά την αφαίρεση των ποσών που αποτιμήθηκαν, αλλά είναι απίθανο να εισπραχθούν
 

1. Συνολική εικόνα φόρου νομικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή ένωση

 

ΧΩΡΑ Συντελεστής ΜμΕ Παρατηρήσεις
Αυστρία 25% --  
Βέλγιο 33% 24,98% , 31,93% , 35,54%  
Βουλγαρία 10% --  
Γαλλία 33,33 % 15%  
Γερμανία 15%    
Δανία 23,50 %    
Ελλάδα 29%    
Εσθονία 20%    
Ιρλανδία 12,5 %    
Ισπανία 28% 25%  
Ιταλία 27,50 %    
Κροατία 20%    
Κύπρος 12,50 %    
Λετονία 15% 9%  
Λιθουανία 15% 5%  
Λουξεμβούργο 21%    
Μάλτα 35%    
Μεγάλη Βρετανία 20% 20%  
Ολλανδία 20 % και 25 %   25 % ( > 200.000 ευρώ )
Ουγγαρία 19% 16% 19% > 1.609.889,93 - 10% < 1.609.889,93 ευρώ
Πολωνία 19%    
Πορτογαλία 21% 17%  
Ρουμανία 16%    
Σλοβακία 22%    
Σλοβενία 17%    
Σουηδία 22%    
Τσεχία 19%    
Φιλανδία 20%    
Ισλανδία 20%    

Πηγή Eurostat

Ανώτατοι συντελεστές φορολογίας Νομικών προσώπων

 

ΧΩΡΑ Συντελεστής
Βουλγαρία 10,00%
Ιρλανδία 12,50%
Κύπρος 12,50%
Γερμανία 15,00%
Λετονία 15,00%
Λιθουανία 15,00%
Ρουμανία 16,00%
Σλοβενία 17,00%
Ουγγαρία** 19,00%
Πολωνία 19,00%
Τσεχία 19,00%
Εσθονία 20,00%
Κροατία 20,00%
Μεγάλη Βρετανία 20,00%
Φιλανδία 20,00%
Ισλανδία 20,00%
Λουξεμβούργο 21,00%
Πορτογαλία 21,00%
Σλοβακία 22,00%
Σουηδία 22,00%
Δανία 23,50%
Αυστρία 25,00%
Ολλανδία* 25,00%
Νορβηγία 27,00%
Ιταλία 27,50%
Ισπανία 28,00%
Ελλάδα 29,00%
Βέλγιο 33,00%
Γαλλία 33,33%
Μάλτα 35,00%

* 20% < 200.000 ευρώ και 25 % > 200.000 ευρώ

** 19% > περίπου 1.609.889,93 10% < 1.609.889,93 ευρώ

 

Γράφημα 1

 

 

 

2. Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για τις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διαφορετικούς συντελεστές για τις μικρομεσαίες1 επιχειρήσεις έχουν μόνο οι κάτωθι χώρες.

ΧΩΡΑ Συντελεστής ΜμΕ
Γαλλία 15%
Λιθουανία 5%
Λετονία 9%
Ουγγαρία 16%
Πορτογαλία 17%
Μεγάλη Βρετανία 20%
Ισπανία 25%

Το Βέλγιο έχει 3 διαφορετικούς συντελεστές.

Βέλγιο

24,98%

31,93%

35,54%

 

Γράφημα 2

 

1. Μικρομεσαίες στην ευρωπαϊκή ένωση θεωρούνται οι επιχειρήσεις με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 2003/361/ΕΚ

Κατηγορία Εργαζόμενοι Κύκλος εργασιών ή Σύνολο ισολογισμού
Μεσαία < 250 ≤ € 50 εκ. ≤ € 43 εκ
Μικρή < 50 ≤ € 10 εκ ≤ € 10 εκ
Πολύ μικρή < 10 ≤ € 2εκ ≤ € 2 εκ

 

 

3. Λοιπές επιβαρύνσεις στην φορολογία νομικών προσώπων

Εκτός από τον βασικό συντελεστή για την φορολογία νομικών προσώπων, σε ορισμένες χώρες επιβάλλονται και άλλοι πρόσθετοι φόροι. Κατά συνέπεια ο πραγματικός συντελεστής φορολόγησης νομικών προσώπων αυξάνεται όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα

ΧΩΡΑ Συντελεστής (CIT)
Ανώτατος  Συντελεστής με Λοιπές επιβαρύνσεις
Βουλγαρία 10.00%  
Ιρλανδία 12.50%  
Κύπρος 12.50%  
Γερμανία 15.00% 15.83%
Λετονία 15.00%  
Λιθουανία 15.00%  
Ρουμανία 16.00%  
Σλοβενία 17.00%  
Ουγγαρία 19.00% 20.60%
Πολωνία 19.00%  
Τσεχία 19.00%  
Εσθονία 20.00%  
Κροατία 20.00%  
Μεγάλη Βρετανία 20.00%  
Φιλανδία 20.00%  
Ισλανδία 20.00%  
Λουξεμβούργο 21.00% 29.22%
Πορτογαλία 21.00% 29.50%
Σλοβακία 22.00%  
Σουηδία 22.00%  
Δανία 23.50%  
Αυστρία 25.00%  
Ολλανδία* 25.00%  
Νορβηγία 27.00%  
Ιταλία* 27.50% 31.40%
Ισπανία 28.00%  
Ελλάδα 29.00%  
Βέλγιο 33.00% 33.99%
Γαλλία 33.33%  
Μάλτα 35.00%  

 

* Οι επιπλέον επιβαρύνσεις του βασικού συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων αφορούν:

Λουξεμβούργο Φόρος κεντρικής κυβέρνησης 7% και τοπικός φόρος 6.25%
Βέλγιο Φόρος κεντρικής κυβέρνησης 3%
Πορτογαλία Φόρος κεντρικής κυβέρνησης 7% και  τοπικός φόρος 1,5%
Ουγγαρία Τοπικός φόρος μέγιστο 2% στο καθαρό κέρδος
Γερμανία Φόρος κεντρικής κυβέρνησης 0.825%
Ιταλία  Ο ανώτατος συντελεστή φτάνει το 31.4 % εάν προστεθεί επιβάρυνση  (3.90 %). Η επιβάρυνση αυτή είναι τοπικός φόρος που επιβάλλεται σε μια ευρύτερη φορολογική βάση. Το παραπάνω ποσοστό μπορεί να είναι διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή.

 

Γράφημα 3

 

 

Φορολογία μερισμάτων 

 

1. Συντελεστές φορολόγησης μερισμάτων συνολική εικόνα
 
 
ΧΩΡΑ Συντελεστής παρακράτησης Παρατηρήσεις
Αυστρία 25%  
Βέλγιο 25% Μερικές εξαιρέσεις π.χ. 15 % για εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα που επενδύουν σε «κατοικίες»
Βουλγαρία 5%  
Γαλλία 21%  
Γερμανία 25%  
Δανία 27% 42 % για  >  DKK 49.899 (6.687 ευρώ περίπου)
Ελλάδα 10%  
Εσθονία   Περιλαμβάνεται στο παγκόσμιο εισόδημα που φορολογείται με 20%
Ιρλανδία 20%  
Ισπανία 20%  
Ιταλία 26% Το μέρισμα από  εισηγμένες υπόκειται στον Φ.Ε. ΦΠ σε ποσοστό 49,72% (το 50,28% απαλλάσσεται)
Κροατία 12%  
Κύπρος 17%  
Λετονία 10%  
Λιθουανία 15% Συγκεκριμένες απαλλαγές
Λουξεμβούργο 15%  
Μάλτα 35%  
Μεγάλη Βρετανία 10% Προοδευτικός συντελεστής
37,50 %
και 42,50 %
Ολλανδία 15%  
Ουγγαρία 16%  
Πολωνία 19%  
Πορτογαλία 28%  
Ρουμανία 16%  
Σλοβακία --  
Σλοβενία 25%  
Σουηδία   Περιλαμβάνεται στο εισόδημα από κεφάλαιο που φορολογείται με 30%
Τσεχία 15%  
Φιλανδία 7,50 % έως 27 % 7, 5 % για μη εισηγμένες,
 25,50 % για εισηγμένες ,
 27 % για μερίσματα > 150.000 ευρώ
Ισλανδία 20%  
Νορβηγία 27%  

Πηγή Eurostat

 

2.Ανώτατος συντελεστής φόρου μερισμάτων

 

ΧΩΡΑ Ανώτατος Συντελεστής παρακράτησης φόρου μερισμάτων
Σλοβακία 0.00%
Βουλγαρία 5.00%
Ελλάδα 10.00%
Λετονία 10.00%
Κροατία 12.00%
Λιθουανία 15.00%
Λουξεμβούργο 15.00%
Ολλανδία**** 15.00%
Τσεχία 15.00%
Ουγγαρία 16.00%
Ρουμανία 16.00%
Κύπρος 17.00%
Πολωνία 19.00%
Ιρλανδία 20.00%
Ισπανία 19.50%
Ισλανδία 20.00%
Εσθονία** 20.00%
Γαλλία 21.00%
Αυστρία 25.00%
Βέλγιο 25.00%
Γερμανία 25.00%
Σλοβενία 25.00%
Ιταλία 26.00%
Φιλανδία* 27.00%
Νορβηγία 27.00%
Πορτογαλία 28.00%
Σουηδία** 30.00%
Μάλτα*** 35.00%
Μεγάλη Βρετανία* 36.11%
Δανία* 42.00%

 

*Προοδευτικές κλίμακες για την φορολογία των μερισμάτων έχουν οι κάτωθι χώρες:

 

Φιλανδία 7, 5 % για μη εισηγμένες  
   25,50 % για εισηγμένες  
   27 % για μερίσματα > 150.000 ευρώ  
     
Μεγάλη Βρετανία 0% Ο φόρος μερισμάτων πληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος  βρίσκεται στην υψηλή ή στην ανώτερη κλίμακα φόρου εισοδήματος.

Από τον Απρίλιο του 2016 αλλάζει το φορολογικό σύστημα μειώνεται ο συντελεστής ορισμένων κλιμακίων και θεσπίζεται  αφορολόγητο και στα μερίσματα.

  25%
  30,56%
  36,11%
 
     
Δανία 27% για ποσά μέχρι 6887 ευρώ περίπου  
  42 % για  >  DKK 49.899 (6.687 ευρώ περίπου)  

 

** Τα μερίσματα στην Σουηδία  προστίθενται στο εισόδημα από κεφάλαιο και φορολογούνται με 30% ενώ στην Εσθονία προστίθενται στο παγκόσμιο εισόδημα και φορολογούνται με 20%
*** Στην Μάλτα δεν επιβάλλεται φόρος μερισμάτων για όσους δεν είναι κάτοικοι της χώρας
**** Στην Ολλανδία ο φόρος μερισμάτων αθροιζόμενος με τον φόρο εισοδήματος φυσικού προσώπου υπόκειται στον περιορισμό του ανώτατου ορίου (52%)

 

 Γράφημα 4

**** Στις χώρες αυτές η παρακράτηση υπόκειται στον περιορισμό του ανώτατου ορίου φορολογίας φυσικών προσώπων. Στις υπόλοιπες χώρες εκτός Σουηδίας  Εσθονίας και Μεγάλης Βρετανίας  η παρακράτηση εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση.

 

Πηγή: Taxheaven www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28203